Algemene Voorwaarden

1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Romke’s Tiental.
1.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk overeengekomen zijn. De overige bepalingen blijven in dat geval onverkort van kracht.
1.3 Romke’s Tiental heeft te allen tijde de bevoegdheid om deze voorwaarden te wijzigen.

2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Romke’s Tiental zijn vrijblijvend. Romke’s Tiental behoudt zich het recht voor om aanbiedingen in te trekken en/of prijzen te wijzigen.
2.2 Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
2.3 Een overeenkomst komt alleen tot stand na schriftelijke acceptatie van de kant van Romke’s Tiental.
2.4 Romke’s Tiental is gerechtigd om bestellingen te weigeren of daaraan bepaalde voorwaarden te verbinden.
2.5 Voor alle bestellingen geldt als minimum leeftijd 18 jaar.
2.6 De vermelde prijzen zijn inclusief accijns en BTW maar exclusief bezorgkosten. Bezorgkosten worden zowel op de website als in de bevestiging van de kant van Romke’s Tiental weergegeven.
2.7 Betaling dient te geschieden op de voorgeschreven wijze. De factuur wordt u per e-mail toegezonden. Als datum van betaling geldt de datum van bijschrijving op de bankrekening van Romke’s Tiental.
2.8 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de daarop volgende dag een vertragingsrente verschuldigd van 2% per maand of deel van een maand over het openstaande bedrag. Per aanmaning van de kant van Romke’s Tiental bent u een bedrag van € 25,– aan administratiekosten verschuldigd. Als er ook na aanmaning niet of niet volledig of niet voor de in de aanmaning gestelde uiterste datum van betaling wordt betaald, is Romke’s Tiental gerechtigd ook de buitengerechtelijke (incasso)kosten in rekening te brengen welke ten minste 15% van het openstaande bedrag zijn met een minimum van € 300,-. Daarnaast is Romke’s Tiental gerechtigd tot de daadwerkelijk gemaakte volledige buitengerechtelijke incassokosten indien deze hoger zijn.
2.9 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Romke’s Tiental gerechtigd (de uitvoering van) de overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten te ontbinden dan wel op te schorten.
2.10 In geval van prijswijziging door Romke’s Tiental in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan bent u gerechtigd uw bestelling te annuleren binnen tien werkdagen na mededeling van de prijsverhoging door Romke’s Tiental. Indien op dat moment reeds is betaald, worden eventuele reeds gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
2.11 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over als u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Romke’s Tiental verschuldigd bent heeft voldaan.
2.12 Voor het niet of niet correct overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel tussen u en Romke’s Tiental dan wel tussen Romke’s Tiental en derden is Romke’s Tiental niet aansprakelijk tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Romke’s Tiental.
2.13 De informatie die op de website van Romke’s Tiental wordt gepubliceerd, van welke aard ook, wordt louter ter informatie gegeven op basis van bronnen die naar de mening van Romke’s Tiental betrouwbaar zijn maar zonder enige garantie met betrekking tot de betrouwbaarheid, het actuele karakter, de volledigheid of de kwaliteit en de juistheid van de inhoud ervan.

3 Levering
3.1 Levering geschiedt uitsluitend binnen Nederland en neemt circa vier werkdagen in beslag tenzij anders aangegeven op de website van Romke’s Tiental en/of in de bevestiging van de bestelling en zal in ieder geval niet langer duren dan 30 dagen na betaling.
3.2 De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kon worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. In dat geval worden eventuele reeds gedane betalingen zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen teruggestort.
3.3 Levering geschiedt bij voorkeur overdag op het door u bij de bestelling opgegeven adres. Leveringen moeten ook ‘s avonds kunnen geschieden. Als de overeengekomen leveringstermijn overschreden wordt, dan wordt u daarvan via e-mail dan wel telefonisch op de hoogte gesteld.
3.4 Romke’s Tiental is gerechtigd om de bestelling in delen te leveren.
3.5 Romke’s Tiental is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling gebruik te maken van derden.

4 Reclames
4.1 Vanaf het moment van aflevering gaat het risico van het product op u over. U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken op breuk en of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Als dat niet het geval is dient u Romke’s Tiental daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven werkdagen na de aflevering schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
4.2 Romke’s Tiental zal eventuele klachten zo spoedig mogelijk trachten op te lossen en u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
4.3 Als is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden heeft Romke’s Tiental de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan binnen 30 dagen terug te storten indien eventueel reeds is betaald.
4.4 Als u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen heeft u het recht het product binnen zeven werkdagen na aflevering daarvan op uw eigen kosten aan Romke’s Tiental te retourneren.
4.5 Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd als de verpakking van het product onbeschadigd is.
4.6 Iedere eventuele aansprakelijkheid van Romke’s Tiental vervalt in geval van (door) verkoop of levering door u aan derden.

5 Overmacht
5.1 Romke’s Tiental heeft het recht om in geval van overmacht de uitvoering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt u schriftelijk meegedeeld. Romke’s Tiental is in dat geval niet gehouden tot enige schadevergoeding.
5.2 Als overmacht geldt iedere tekortkoming die niet aan Romke’s Tiental kan worden toegerekend omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en/of niet voor haar rekening komt waarbij ondermeer te denken valt aan een bedrijfsstoring, een storing in de internetverbindingen, transportvertraging, een staking en het niet of niet tijdig leveren door leveranciers.

6 Privacy
6.1 Romke’s Tiental respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en zorgt ervoor dat de door u verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De gegevens worden alleen gebruikt met uw toestemming en worden niet aan derden verkocht. Wel kunnen deze aan derden ter beschikking worden gesteld die betrokken zijn bij de uitvoering van de bestelling.
6.2 Met uw toestemming worden gegevens ook gebruikt om u te informeren over ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u daar geen prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te versturen naar romke@romkestiental.nl
6.3 Romke van Dijk, de medewerkers en de door Romke’s Tiental ingeschakelde derden zijn verplicht de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
6.4 Verwerking van de gegevens zal geschieden in overeenstemming met de wet.
7 Intellectuele eigendom
7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Romke’s Tiental geleverde producten alsmede ook de website en door Romke’s Tiental gehanteerde teksten en afbeeldingen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Iedere vorm van gebruik van deze rechten is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Romke’s Tiental.

8 Toepasselijk recht en bevoegde rechten
8.1. Op alle overeenkomsten met Romke’s Tiental is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.